ජගත් වික්‍රමසිංහ - සමාධි පිළිම වහන්සේ

රම්බඩගලු මොනරාගල වෙහෙරේ සමාධි බුදු පිළිම වහන්සේ......
නව අරහාදී බුදු ගුණ - ගල් කුලෙකින් මැවෙන අරුම
නිපරමාදි සිරි සමාධි පිළිම වහන්සේ
රම්බඩගලු මොනරාගල වෙහෙරේ ......
සමාධි බුදු පිළිම වහන්සේ
කරුණා සීතල හදගැබ - පිළිබිඹු වුවනින් මනනඳ
සම්බුදු ලකුණින් විසිතුරු පිළිම වහන්සේ.....
රම්බඩගලු මොනරාගල මනරම් වෙහෙරේ ......
සමාධි පිළිම වහන්සේ
අඳුරු අපා වල නොවැටී - නිවන් පුරට යන මං පෙත
පහන් සිතින් එලිය කරයි පිළිම වහන්සේ.....
රම්බඩගලු මොනරාගල මනරම් වෙහෙරේ ......
සමාධි පිළිම වහන්සේ


පද රචනය: මහින්ද දිසානායක
සංගීතය සහ ගායනය: ජගත් වික්‍රමසිංහ

යූ ටියුබ් වෙත පිවිස ගීතය නරබන්න