විශාලතම ශෛලමය සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නිර්මණය

ශෛලමය සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ

උස අඩි 67' අඟල් 6"

පිහිටි කලු ගලේ පිළිම වහන්සේ නෙළීම කරනු ලබයි.

රිදීගම - රම්බඩගල්ලේ (කුරුණැගල - කැප්පිටිගල පාරේ ) ඓතිහාසික රිදී විහාරය ට කි.මි. හතරක් පමණ දුරින් පිහිටා ඇත.

පිළිමය නෙළීම ඉන්දියානු ශිල්පී "පද්ම ශ්‍රී" , "ශිල්ප කලාමනී" එම්.එම්. ස්තපති තුමන් විසින් කරනු ලබයි.

ඔබගේ යුතුකම ඉ‍ටුකරන්න.

"මේ මහා පින්කමට ඔබත් දායක වන්න. මුදලින් නොහැකි නම් ශ්‍රමයෙන් හෝ දායකත්වය දක්වන්න." ඩී. ඊශ්වරන්- සභාපති- ඊශ්වරන් සමූහ ව්‍යාපරය.

ඔබට පින්!!

සෙල් පිළිම කමි‍ටුව

ප්‍රධාන අනුශාසක 

විහරාධිපති, අමරපුර අරියවංශ සද්ධම්මයුක්තික මහ නිකායේ මහානායක "සෝමානාන්ද වංශාලංකාර පඥාසාගර විනයකීර්ති ශ්‍රී පරියත්ති විශාරද කම්මාචාර්ය"

ශාස්ත්‍රපති අති පූජ්‍ය එගොඩමුල්ලේ අමරමෝලි හිමිපාණෝ.

සියලුම විමසීම් සහ ආධාර

සෙල්පිලිම කමි‍ටුව,
මොණරාගල විහාරය,
රම්බඩගල්ල,
රිදීගම,
කුරුණැගල.